Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja z prac Komisji Rady Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

4. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Pakosławice za 2018 rok oraz informacja o aktualnym stanie bezpieczeństwa.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

6. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół i przedszkoli.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm. Pakosławice na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pakosławice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Pakosławice

Przewiń do góry