Urząd Gminy Pakosławice

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2019 - rozstrzygnięty

PDFRozstrzygnięcie konkursu.pdf

 

Zarządzenie nr 16/19 Wójta Gminy Pakosławice

z dnia  14-01-2019 roku.

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego   w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi  sportu na terenie Gminy Pakosławice  na rok 2019.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 30 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 roku., poz. 994 ze zm. )  w związku  z § 8 ust. 2 Uchwały nr   XIV/74/11  Rady Gminy Pakosławice    z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłaszam  konkurs  projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi  sportu na terenie Gminy Pakosławice  na rok 2019.

ZADANIE OBEJMUJE:

- rozwój i upowszechnianie  sportu na terenie  Gminy Pakosławice,

- poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Pakosławice

 

Gmina Pakosławice przeznacza w 2019 roku na powyższe zadanie kwotę w wysokości: 30.000,00 (słownie: trzydzieści  tysięcy złotych).

O dotację  może ubiegać się  związek sportowy lub klub sportowy posiadający  osobowość  prawną nie należący  do sektora finansów publicznych  i  niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Pakosławice prowadzi działalność  sportową.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin :od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019 roku
 2. Miejsce realizacji: Gmina Pakosławice
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji  zgodnej ze wzorem formularza  określonym w załączniku nr 1 do Uchwały nr   XIV/74/11  Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 r.  w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

2. Wniosek należy:
a) sporządzić w języku polskim;
b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym;
c) sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc  z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywania i itp.)
d) wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2019 roku do godziny 12:00  w sekretariacie Urzędu Gminy w Pakosławicach (wniosek można również przesyłać listem poleconym   w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Pakosławice) , z  dopiskiem:

„Konkurs  projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi  sportu na terenie Gminy Pakosławice   na rok 2019.” – nie otwierać

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę  wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Pakosławicach.


3. Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok rozliczeniowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu. W przypadku organizacji działających krócej za spełnienie wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
c) statut,
d) upoważnienie do podpisywania umów wynikające z zapisów statutowych
e) oświadczenie, iż stan faktyczny oraz prawny podany w wypisie z rejestru stowarzyszeń z dniem złożenia oferty nie uległ zmianie.

 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pakosławice oraz BIP Pakosławice.
 2. Złożenie wniosku o dotację  nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dotacji można udzielić więcej niż jednemu oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.
 4. Beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek, przy czym każdy wniosek powinien być złożony na odrębnym formularzu określonym w załączniku nr 1 do Uchwały nr   XIV/74/11  Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 r.  w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie lub na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU PROJEKTU:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
 2. zgodność merytoryczna projektu z celami statutowymi oferenta,
 3. użyteczność programu dla mieszkańców gminy
 4. dotychczasowe doświadczenie oferenta
 5. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ( kosztorys zadana ), w tym w odniesieniu zakresu rzeczowego zadania,
 6. konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na konkurs wpłynie tylko jeden wniosek,
 7. rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w ciągu 7 dni licząc od końcowego terminu złożenia wniosków,
 8. szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy, a wybranym podmiotem.

 

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy,  której podstawowe treści określi   art. 221 ust 3  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 2077)
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
 3. Zadanie powinno być wykonane zgodnie z warunkami umowy, programem przedstawionym we wniosku oraz kosztorysem zadania.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI  SPORTU NA TERENIE GMINY PAKOSŁAWICE W 2018 ROKU  :

Gmina Pakosławice w roku 2018 zrealizowała zadanie publiczne  z zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi  sportu  na terenie gminy Pakosławice  przyznając  dotację w wysokości: 40.000,00  zł.

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz     na tablicy ogłoszeń Gminy Pakosławice. 

                                                                                  § 2   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                            Adam Raczyński         

PDFUchwała nr XIV/74/11 z dnia 12 grudnia 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr XLIII/380/14 z dnia 30 października 2014 roku.pdf

DOCWniosek o przyznanie dotacji.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  14-01-2019
  przez: Joanna Abram
 • opublikowano:
  14-01-2019 23:23
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  31-01-2019 11:55
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 444
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×