Urząd Gminy Pakosławice

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Pakosławice

Wójt Gminy Pakosławice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Pakosławice Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu

Stanowisko urzędnicze podinspektor ds.  księgowości budżetowej – cały etat,

miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

2. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe – związane z finansami i ekonomią,
 • wymagany staż pracy min. 10 lat, w tym 5 lat na stanowisku związanym z księgowością,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
 • publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków. 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
 • znajomość obsługi komputera w  obszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu MS Office,
 • mile widziane opinie i referencje w poprzednich miejsc pracy,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Gminy Pakosławice w zakresie zgodnego z przepisami (ustawą o rachunkowości, rozporządzeniami MF , zakładowym planem kont oraz instrukcjami wewnętrznymi) prowadzenia księgowości w zakresie budżetu Gminy Pakosławice, a w szczególności:

 • księgowanie na podstawie rzetelnych i prawidłowych dowodów księgowych ewidencji operacji gospodarczych,
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w sposób chronologiczny i umożliwiający ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,
 • prowadzenie ewidencji analitycznych do kont księgowych syntetycznych,
 • prowadzenie ewidencji analitycznych do kont rozrachunkowych,
 • terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdawczości budżetu Gminy Pakosławice,
 • zgodne z uchwałami i zarządzeniami prowadzenie ewidencji planu finansowego dochodów i wydatków z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy,
 • przyjmowanie, analizowanie i ujmowanie w ewidencji księgowej budżetu Gminy okresowych sprawozdań podległych jednostek organizacyjnych Gminy Pakosławice,
 • prowadzenie ewidencji budżetu Gminy w zakresie dochodów i wydatków  z podziałem na  poszczególne jednostki organizacyjne Gminy,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie dochodów z tytułu podatków należnych jednostkom samorządu terytorialnego od urzędów skarbowych oraz kontrola realizacji i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • terminowe i zgodne z planem finansowym przekazywanie środków na wydatki dla jednostek organizacyjnych Gminy,
 • sporządzanie i dekretacja dowodów księgowych niezbędnych do prowadzenia ewidencji księgowej budżetu Gminy Pakosławice,
 • analiza, kontrola i inwentaryzacja bieżących rachunków bankowych budżetu Gminy,
 • analiza, kontrola i inwentaryzacja rachunków bankowych budżetu Gminy w zakresie zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 • analiza, kontrola i inwentaryzacja kont rozrachunkowych  w zakresie należności i zobowiązań  budżetu Gminy,
 • sporządzanie i wysyłanie pism o potwierdzenie salda,
 • uzgadnianie ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną oraz przeprowadzanie inwentaryzacji kont księgowych budżetu Gminy Pakosławice oraz wyjaśnianie powstałych różnic.

 

prowadzenie ewidencji księgowej jednostki Urząd Gminy Pakosławice,

w zakresie zgodnego z przepisami (ustawą o rachunkowości, rozporządzeniami MF , zakładowym planem kont oraz instrukcjami wewnętrznymi) prowadzenia księgowości jednostki Urząd Gminy Pakosławice w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, a w szczególności:

 • księgowanie na podstawie rzetelnych i prawidłowych dowodów księgowych ewidencji operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji analitycznych do kont księgowych syntetycznych, z wyjątkiem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, sum depozytowych,
 • prowadzenie ewidencji analitycznych do kont rozrachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej do konta sum depozytowych,
 • prowadzenie szczegółowe ewidencji analitycznych na kartach wydatków,
 • terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdawczości jednostki budżetowej Urząd Gminy Pakosławice,
 • zgodne z uchwałami i zarządzeniami prowadzenie ewidencji planu finansowego dochodów i wydatków jednostki,
 • prowadzenie ewidencji jednostki w zakresie dochodów i wydatków,
 • sporządzanie i dekretacja dowodów księgowych niezbędnych do prowadzenia ewidencji księgowej,
 • analiza, kontrola i inwentaryzacja bieżących rachunków bankowych jednostki,
 • analiza, kontrola i inwentaryzacja kont rozrachunkowych  w zakresie należności i zobowiązań  - sporządzanie i wysyłanie pism o potwierdzenie salda,
 • uzgadnianie ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną oraz przeprowadzanie inwentaryzacji kont księgowych oraz wyjaśnianie powstałych różnic,
 • prowadzenie księgowej ewidencji analitycznej inwestycji,
 • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym, kwalifikowanie, co do zgodności z wydatkami budżetowymi i inwestycyjnymi,
 • ewidencjonowanie zaangażowania w zakresie wydatków oraz uzgadnianie ich z planem i wykonaniem w budżecie gminnym,
 • księgowanie oraz merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych jednostki,
 • sporządzanie poleceń księgowania niezbędnych do prowadzenia ewidencji księgowej jednostki Urząd Gminy Pakosławice w zakresie dochodów i wydatków,
 • zgodne z planem finansowym gminy przekazywanie dotacji (w tym również dla zakładu budżetowego) oraz nadzór nad prawidłowym rozliczeniem tych środków,
 • terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań urzędu gminy, jako jednostki budżetowej,
 • sprawdzanie raportów kasowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych   i wartości niematerialnych i prawnych oraz jej uzgadnianie z pracownikiem prowadzącym ewidencję analityczną,
 • dokonywanie bieżących czynności kontrolnych w ramach powierzonych obowiązków,
 • dokonywanie przelewów bankowych za dokumenty, rachunki i faktury w terminem ich płatności,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych tj. księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych i wykazu składników aktywów i pasywów i ich archiwizacja.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pakosławice  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)
 • list motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem),
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 • kopie świadectw pracy, ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)  lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • kwestionariusz osobowy.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem.

W przypadku zatrudnienia kandydat może być w razie konieczności zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Etap I.

Ofertę pracy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 13 grudnia 2018 roku do godz. 9.00 (decyduje data faktycznego wpływu do UG  w Pakosławicach ) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice. Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej ". Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych.

Etap II

Z każdym z kandydatów spełniających wymagania niezbędne Komisja przeprowadzi, w uzgodnionym terminie rozmowę kwalifikacyjną obejmującą niezbędny sprawdzian umiejętności (w formie rozmowy kwalifikacyjnej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w  Urzędzie Gminy w Pakosławicach, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice.

Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice lub telefonicznie tel. 774357614.

Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione będą mogły odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Dokumenty do pobrania:

DOCXKwestionariusz osobowy.docx
DOCXOświadczenia dla kandydata ubiegającego się o pracę.docx
DOCXOświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych zgodne z RODO.docx
DOCXOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2018
  przez: Andrzej Rosa
 • opublikowano:
  29-11-2018 11:26
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  29-11-2018 11:29
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 2648
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×