Dziś jest: środa, 20-01-2021

Miejsce zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pakosławice

Art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – powoływanej dalej jako u.c.p.g., zobowiązuje gminy do udostępniania informacji o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 u.c.p.g., podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

 1. selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 2. zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Dla Gminy Pakosławice instalacjami zastępczymi, są:

 • instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowane przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne
  i obojętne w Dzierżysławiu, w Kędzierzynie – Koźlu, w Gotartowie;
 • Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego w Opolu – instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 u.c.p.g., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32 48-303 Nysa, jako podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pakosławice, przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi regionu Południowo – Zachodniego Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa Opolskiego. Zgodnie z założeniami ustawy oraz Planu gospodarki odpadami województwa opolskiego, Gmina Pakosławice wchodzi w skład Południowo – Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. WPGO określa
w Regionie Południowo-Zachodnim instalacje, które spełniają warunki instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych:

 • Instalacja mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowana przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne
  i obojętne w Domaszkowicach;
 • Kompostownia zlokalizowana przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne
  i obojętne w Domaszkowicach;
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach.

Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pakosławice zmieszane odpady komunalne są transportowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 6406827
W tym miesiącu: 62248
Wizyt dzisiaj: 124
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Reńska Wieś 1
tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: