Art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązuje gminy do udostępniania informacji o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa, jako podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pakosławice, przekazuje je do Instalacji Komunalnej w Domaszkowicach o nazwie Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach.

Podstawą działalności RCGO w Domaszkowicach jest prowadzenie gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne, polegające przede wszystkim na:

  • prowadzeniu procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (proces odzysku R12
    i proces unieszkodliwiania D8);
  • unieszkodliwianiu odpadów poprzez składowanie (proces unieszkodliwiania D5);
  • prowadzeniu odzysku poprzez produkcję paliwa alternatywnego RDF (proces odzysku R12);
  • przetwarzaniu selektywnie zebranych biodegradowalnych poprzez proces kompostowania (proces odzysku R 3);
  • odzysku wybranych rodzajów odpadów innych niż. niebezpieczne w ramach eksploatacji kwater składowiska odpadów (proces odzysku R5 i R3);
  • prowadzeniu odzysku poprzez proces frakcjonowania i rozdrabnianie oraz odzysku odpadów wielkogabarytowych oraz zmieszanych odpadów z budowy (proces odzysku R12 i R5).
Przewiń do góry