Urząd Gminy Pakosławice

Biuletyn Informacji Publicznej

Skład i kompetencje Rady Gminy

Rada Gminy w Pakosławicach została wybrana w 15 osobowym składzie w wyborach powszechnych, bezpośrednich w dniu 16 listopada 2014 r. na 4 letnią kadencję 2014-2018. 


Skład Rady Gminy:

1. Borkowski Mirosław

2. Bielica Adrian

3. Domek Barbara

4. Fronczak Ryszard

5. Grochowiecki Krzysztof

 Edward Chruściel

7. Ksiądzyna Piotr - Przewodniczący Rady Gminy

8. Lubczyński Marcin - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

9. Majcherowicz Łukasz

10. Pleśniak Łukasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

11. Sawicki Maciej

12. Skakuj Bożena

13. Szumiło Daniel

14. Rychlik Stanisław

15. Woźniak Józef

Kompetencje:

Zgodnie z art. 18 ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

 1. uchwalanie budżetu gminy,
 2. ustalenie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 10. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
 11. emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
 12. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 13. ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
 14. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
 15. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 16. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 17. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych i wyposażania ich w majątek,
 18. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 19. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 20. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień zadań z zakresu właściwości województwa i powiatu,
 21. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 22. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 23. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 24. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 25. podejmowanie uchwał w sprawach zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 26. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-02-2012
  przez: Agnieszka Maj
 • opublikowano:
  22-02-2012 09:40
  przez: Agnieszka Maj
 • zmodyfikowano:
  08-05-2018 07:17
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 7956
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×